PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
 واحدهاي مستقل ستادي>امور مجامع>مجموعه اساسنامه ها>شركتهاي گاز پالايشگاهي>پالايشگاه گاز پارسيان
امور اجرائي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري
امور مجامع
امور بين الملل
امور تخصصي بازرگاني
امور حقوقي
ايمني، بهداشت و محيط زيست - HSE
بازرسي فني
بازرسی و پاسخگویی به شکایات
حراست
حسابرسي داخلي
روابط عمومي
فناوري اطلاعات و ارتباطات
هسته گزينش
اساسنامه پالايشگاه گاز پارسيان

اساسنامه

شركت پالايش گاز

پارسيان

 (سهامي خاص)

شماره ثبت: 11614

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

آگاهي از مفاد اساسنامه شركت همواره مورد نياز مديران و كارشناسان محترم بوده است، به همين لحاظ امور مجامع از سال 1383 تا كنون اساسنامه شركتهاي تابعه شركت ملي گاز ايران را به همراه آخرين اصلاحات تأليف نموده است كه مجموعه حاضر جهت استفاده در اختيار آن شركت قرار مي گيرد.

 

           امور مجامع

   خرداد     1389

 

 

فصل اول – كليات و سرمايه

 

ماده 1 – نام شركت

نام شركت- شركت گاز شيراز (سهامي خاص) است كه طبق بند ب ماده (6) قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران به عنوان شركت فرعي شركت ملي گاز ايران تشكيل مي شود و از اين پس در اين اساسنامه اختصاراً ‹‹شركت›› ناميده مي شود.

 

ماده 2 ـ مركز شركت

مركز اصلي شركت تهران است.

شركت با تصويب مجمع عمومي خود مي تواند براي انجام عمليات و وظايف مقرر در ماده (5) اين اساسنامه شعب يا دفاتر و نمايندگيهائي در داخل و يا خارج از كشور تأسيس نمايد.

 

ماده 3 ـ مدت شركت

مدت شركت نامحدود است.

 

ماده 4 ـ سرمايه شركت

سرمايه شركت يكصد ميليون ريال (100،000،000) منقسم به يك هزار سهم يكصد هزار ريالي با نام بوده كه تماماً پرداخت گرديده است.

سهام شركت كلاً متعلق به شركت ملي گاز ايران مي باشد، شركت مي تواند برحسب پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي سرمايه خود را افزايش يا كاهش دهد.

 

فصل دوم - موضوع، حقوق و اختيارات شركت

 

ماده 5 - موضوع شركت:

موضوع شركت عبارت است از :

 

الف)دريافت، توزيع، خريد و فروش و حق العمل كاري گاز طبيعي با رعايت مقررات و قوانين مربوطه.

ب )  حفظ، نگهداري و اداره عمليات مربوط به شبكه هاي توزيع گاز، ايستگاههاي تقليل فشار، ايستگاههاي اندازه گيري، ايستگاههاي حفاظت از زنگ وساير تأسيسات و ابنيه مرتبط با فعاليتهاي شركت.

ج)   ارائه خدمات به متقاضيان و مشتركين گاز طبيعي، فروش گاز بر اساس قرارداد و اهتمام در ارتقاء كيفيت خدمات قبل و بعد از فروش به مشتركين و مصرف كنندگان گاز طبيعي.

د)   مطالعات فني، مهندسي، اقتصادي و طراحي و اجراي طرح هاي گازرساني و ايجاد و احداث تأسيسات و ابنيه لازم جهت نيل به اهداف شركت حسب برنامه هاي مصوب شركت ملي گاز ايران.

هـ)  مشاركت و اهتمام در تهيه و تنظيم مقررات و استانداردهاي فني و ايمني و لزوم رعايت ضوابط و استانداردها در كليه زمينه هاي بهره برداري، نگهداري تأسيسات و اطمينان از اجراء و رعايت ضوابط مذكور توسط مصرف كنندگان گاز طبيعي و همچنين فراهم آوردن شرايط مناسب و لازم جهت استفاده بهينه و منطقي از گاز طبيعي.

و )  مراقبت و اهتمام لازم براي توسعه و پيشرفت فعاليتهاي موضوعه شركت از لحاظ علمي، فني و اقتصادي و كوشش در افزايش استفاده از سهم داخلي در طراحي، ساخت و اجراء طرحهاي توسعه اي.

ز )  اهتمام و كوشش بمنظور ارتقاء سطح دانش و معلومات تخصصي نيروي انساني در جهت توسعه امر فعاليتهاي موضوعه شركت و افزايش بهره وري نيروي انساني.    

ح )  كوشش در اداره امور شركت بر مبناي بنگاههاي اقتصادي، بهينه سازي و بهره وري مناسب از امكانات و منابع و برقراري نظامهاي حسابداري مديريت و صنعتي.

ط)  هرگونه اقدام ديگر مرتبط با صنعت گاز با موافقت مجمع عمومي.

 

ماده 6 - حقوق و اختيارات شركت:

بمنظور تحقق اهداف وانجام عمليات و فعاليتهاي مذكور درماده (5) اين اساسنامه شركت با رعايت قوانين و مقررات كشور داراي حقوق و اختيارات لازم ازجمله در موارد مشروحه زير مي باشد:

 

الف)انعقاد قراردادهاي خدمات و پيمانكاري و مهندسي مشاور و مشاوره و استخدامي با مؤسسات و اشخاص واجد صلاحيت علمي، فني، مالي و داراي توان اجرائي در مواردي كه انجام عمليات و خدمات مذكور در ماده (5) ايجاب نمايد، طبق قوانين و مقررات مربوطه.

ب)  خريد، فروش، اجاره، استيجاره، رهن و تحصيل و تملك و استفاده از اموال منقول و غيرمنقول و همچنين پيش بيني، سفارش، تهيه و تدارك كليه اقلام مورد نياز و تكميل و تعمير انواع تأسيسات و تجهيزات مربوط به شركت جهت نيل به اهداف با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.

ج)   انعقاد قرارداد خريد گاز طبيعي از هر عرضه كننده مجاز و عقد قرارداد فروش با متقاضيان استفاده از گاز طبيعي.

د)   گرفتن اعتبار يا  وام و پرداخت وام و اعتبار به اشخاص حقيقي و حقوقي بمنظور تأمين احتياجات و اجراي مقاصد شركت با رعايت قوانين مربوطه پس از تصويب مجمع عمومي.

هـ)  سرمايه گذاري و مشاركت در صنايع و شركتها و مؤسساتي كه فعاليت آنها به هر نحوي با موضوع شركت مرتبط باشد براساس ضوابط مربوطه و تصويب مجمع عمومي.

و)   شركت مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند برخي از عمليات خود را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي ثالث به مورد اجراء بگذارد.

ز)    تحصيل و تملك اراضي مورد نياز براي عمليات جاري و توسعه هاي بعدي شركت با رعايت مقررات قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران و ساير قوانين موضوعه.

ح)   تحصيل و تملك و واگذاري حق استفاده و ثبت پروانه هاي اختراع و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجاري، اختراعات، طرح ها و روشهاي مورد نياز براي انجام عمليات مندرج در موضوع شركت.

ط)   ايجاد شركت هاي فرعي و وابسته و شعب و نمايندگي ها و يا انحلال آنها پس از تصويب مجمع عمومي.

ي)  شركت از كليه مزايا و معافيتهائي كه به موجب قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران براي شركت هاي فرعي مقرر است برخوردار مي باشد.

ك)   شركت مجاز است نسبت به فروش كالاي اسقاط، مازاد و اختصاصي كه در اختيار دارد حسب مقررات و ضوابط مربوط اقدام نمايد.

ل)   خريداري و تملك سهام شركتهاي ديگر با حق فروش و انتقال سهام مزبور طبق قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب مجمع عمومي.

م)    برنامه ريزي جهت جذب نيروي انساني به منظور  تأمين و تجهيز  احتياجات شركت و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي و كارآموزي كاركنان جهت ارتقاء سطح اطلاعات علمي، تخصصي، فني و اجرائي آنها و اعزام كاركنان به مأموريتهاي اداري و آموزشي و اعطاي پاداش و تشويق كاركنان حسب كارآئي آنان طبق مقررات مربوط.

ن)   اعمال هر گونه حقوق و اختياراتي كه مجمع عمومي شركت طبق مقررات اين اساسنامه به آن تفويض نمايد.

 

فصل سوم- اركان شركت

 

ماده 7- اركان شركت:

شركت داراي اركان زير مي باشد:

1)  مجمع عمومي

2)  هيأت مديره و مدير عامل

3)  بازرس

 

ماده 8- مجمع عمومي:

الف) نمايندگي صاحب سهام شركت در مجمع عمومي با  هيأت مديره شركت ملي گاز ايران مي باشد.

ب)  رياست جلسات مجمع عمومي بر عهده رئيس هيأت مديره شركت ملي گاز ايران و در غياب ايشان با مدير عامل شركت مذكور خواهد بود.

ج)   مجمع عمومي عادي در نيمه اول خرداد ماه هر سال براي رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي سال گذشته شركت و گزارش مديران و بازرس و در مهرماه همان سال براي رسيدگي و تصويب بودجه سال آينده تشكيل مي گردد و تا موقعي كه نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصميمي اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامه مي يابد.

تبصره: علاوه بر موارد مذكور در بالا ممكن است موضوعات ديگري نيز بنا به پيشنهاد رئيس هيأت مديره و يا مديرعامل شركت و يا طبق نظر رياست مجمع عمومي در دستور مذاكرات مجمع قرار گيرد.

د)    تاريخ تشكيل مجمع عمومي به اطلاع نمايندگي صاحب سهام رسانيده مي شود.

هـ)  مجمع عمومي را مي توان در هر موقع از سال بنا به تصميم رئيس مجمع عمومي و يا به درخواست رئيس هيأت مديره يا بازرس شركت بطور فوق العاده دعوت نمود.

و )  دعوت مجمع عمومي عادي يا  فوق العاده  از طرف رئيس هيأت مديره بعمل مي آيد. در صورتيكه رئيس هيأت مديره اقدام به دعوت مجمع عمومي ننمايد بازرس اقدام به دعوت مجمع عمومي خواهد نمود.

ز)   اعضاي هيأت مديره و بازرس شركت مي تواند به دعوت رئيس مجمع بدون داشتن حق رأي در جلسات مجمع عمومي شركت نمايند.

ح)   حد نصاب براي تشكيل جلسات مجمع عمومي و اعتبار تصميمات آن طبق مقررات قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران در مورد جلسات هيأت مديره آن مي باشد.

ط)  مجمع عمومي يك نفر از كاركنان شركت را به پيشنهاد رئيس هيأت مديره به سمت دبير مجمع عمومي (منشي) انتخاب مينمايد.

ي)  صورتجلسه مجمع عمومي پس از تصويب بايد به امضاء رئيس و ساير اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي برسد و يك نسخه آن در مركز شركت در پرونده مخصوص نگهداري شود.

 

ماده 9- وظايف مجمع عمومي:

1 ) وظايف مجمع عمومي عادي به قرار زير است:

الف) رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي سال گذشته با توجه به گزارش ساليانه هيأت مديره و گزارش بازرس. گزارش ساليانه هيأت مديره و ترازنامه و حساب سود و زيان و صورتهاي مالي شركت و گزارش بازرس بايد لااقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه همراه با دعوتنامه مربوط به تشكيل مجمع در اختيار كليه اعضاء مجمع عمومي قرار گيرد.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ب)  بررسي و تصويب برنامه عمليات و فصول و ارقام بودجه هاي جاري و سرمايه اي شركت. بودجه پيشنهادي بايد لااقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه از طرف هيأت مديره يا مدير عامل شركت همراه با دعوتنامه مربوط به تشكيل مجمع در اختيار كليه اعضاء مجمع عمومي قرار گيرد.

ج)   اتخاذ تصميم نسبت به دريافت وام و اعتبار و پرداخت وام و اعتبار به اشخاص حقيقي و حقوقي بمنظور تأمين احتياجات و مقاصد شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

‍‍‍‍‍‍د)    انتخاب مديرعامل و ساير اعضاء هيأت مديره.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍هـا)   انتخاب بازرس با رعايت قوانين جاري كشور.

و)    تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيأت مديره و حق الزحمه بازرس.

ز)    اخذ تصميم براي ارجاع دعاوي و اختلافات به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش به پيشنهاد هيأت مديره با رعايت قوانين و مقررات كشور.

ح)   تعيين خط مشي عمومي شركت و تصويب برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت شركت.

ط)   تصويب نموداركلي سازمان شركت.

ي)   اخذ تصميم در خصوص ايجاد اندوخته هاي احتياطي مورد نياز شركت و اجازه استفاده از ذخاير عمومي شركت به پيشنهاد هيأت مديره.

ك)   اخذ تصميم در خصوص پيشنهادات هيأت مديره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهاي مشاركت و خريد و فروش سهام شركتهاي ديگر با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ل)   بررسي پيشنهادات واصله در مورد تعديل تعرفه هاي گاز طبيعي و تصويب و يا عنداللزوم كسب مجوز از مراجع ذيربط.

م )   اتخاذ تصميم درباره هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار گيرد.

2)   وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح  زير است:

الف) تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه و افزايش يا كاهش سرمايه شركت.

ب)   اجازه تأسيس شركت هاي فرعي و وابسته و شعب و نمايندگيها و يا برچيدن آنها در داخل و خارج از كشور.

ج)    انحلال و يا ادغام شركت.

 

ماده 10 - هيأت مديره:

الف)هيأت مديره از 3 يا 5 عضو اصلي تشكيل مي شود كه يك نفر از آنان رئيس، يك نفر نايب رئيس هيأت مديره و يك نفر ديگر مديرعامل خواهد بود. دو نفر ديگر نيز ميتوانند به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شوند تا به دعوت رئيس جلسه هيأت مديره در غياب اعضاي اصلي بجاي آنان در جلسات هيأت مديره انجام وظيفه نمايند. رئيس هيأت مديره، مديرعامل و ساير اعضاء اصلي و علي البدل هيأت مديره بنا به تصميم مجمع عمومي منصوب مي گردند.

ب)  مدير عامل و ساير اعضاء هيأت مديره براي مدت دو سال به اين سمت انتخاب مي شوند و در پايان مدت عضويت هيأت مديره تجديد انتخاب آنان بلامانع است.

ج)   در پايان مدت عضويت هيأت مديره و تا وقتيكه هيأت مديره جديد انتخاب نشده است اعضاي هيأت مديره با اختيارات قبلي خود به خدمت ادامه خواهند داد.

د )  تغيير هر يك از اعضاي هيأت مديره قبل از پايان مدت عضويت آنان با پيشنهاد رئيس هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي امكان پذير ميباشد.

هـ)  چنانچه قبل از پايان مدت عضويت هر يك از اعضاي هيأت مديره فوت كند و يا استعفاء دهد يا عزل شود جانشين او براي بقيه مدت به عضويت هيأت مديره انتخاب مي شود.

 

ماده 11- جلسات و تصميمات هيأت مديره:

الف)جلسات هيأت مديره به دعوت و حضور رئيس هيأت مديره و در غياب ايشان توسط مديرعامل شركت بعنوان قائم مقام رئيس هيأت مديره و يا به پيشنهاد دو نفر از اعضاء هيأت مديره تشكيل مي شود.

ب)  جلسات هيأت مديره با حضور حداقل 3 نفر از اعضاء اصلي و علي البدل شامل رئيس هيأت مديره و يا مديرعامل بعنوان رئيس جلسه رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء حاضرين جلسه قابل اجراء ميباشد.

ج)   اعضاء علي البدل در جلسات هيأت مديره شركت خواهند نمود و در غياب هر يك از اعضاء اصلي يكي از اعضاء علي البدل به دعوت رئيس جلسه به جاي عضو غايب داراي حق رأي مي باشد.

د)    تصميمات هيأت مديره و خلاصه مذاكرات آن پس از تصويب به امضاي حاضرين در جلسه خواهد رسيد و توسط يكي از كاركنان واجد صلاحيت شركت كه بعنوان دبير به پيشنهاد مديرعامل توسط هيأت مديره انتخاب خواهد شد در دفتر صورتجلسات هيأت مديره ثبت مي گردد و به امضاء مدير عامل و دبير هيأت مديره مي رسد.

 

ماده12- وظائف و اختيارات هيأت مديره:

هيأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي همه گونه اختيار براي اداره امور شركت و انجام وظائف مربوط به موضوع شركت مي باشد. اختيارات و وظائف هيأت مديره از جمله شامل موارد مشروحه زير است:

 

الف) اجراي تصميمات مجمع عمومي.

ب)   رسيدگي و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تهيه گزارش هيأت مديره براي تقديم به مجمع عمومي.

ج)   رسيدگي به بودجه تفصيلي شركت و اصلاح بودجه و اعتبارات به پيشنهاد مدير عامل در حدود اختياراتي كه از طرف مجمع عمومي به هيأت مديره تفويض شده باشد.

د)    تنظيم برنامه هاي عملياتي و تعميرات اساسي و تعيين خط مشي و سياست كلي شركت جهت تقديم به مجمع عمومي براي تصويب.

هـ)   اخذ تصميم نسبت به معاملات و قراردادها  طبق مقررات مربوط به معاملات شركت.

و)    بررسي و تنظيم پيشنهاد دريافت و پرداخت اعتبار و وام جهت تقديم به مجمع عمومي براي تصويب.

ز)    اخذ تصميم نسبت به كليه طرح ها  و برنامه ها و هرگونه اقدام ديگري كه براي انجام عمليات موضوع شركت لازم و مقتضي باشد.

ح)    اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادات مديرعامل كه براي حفظ حقوق ومنافع شركت لازم و درصلاحيت هيأت مديره باشد.

ط)   اخذ تصميم براي ارجاع دعاوي و اختلافات به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش با رعايت قوانين و مقررات كشور.

 

ماده 13- وظايف و اختيارات مدير عامل:

مدير عامل بعنوان بالاترين مقام اجرايي شركت مسئول حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت مي باشد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات هيأت مديره و مجمع عمومي داراي همه گونه حقوق و اختيارات تام و تمام است و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي و كشوري و لشكري و مؤسسات و اشخاص با حق توكيل غير دارد.

مدير عامل مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات اجرائي خود را به تشخيص و مسئوليت خود به هر يك از اعضاي هيأت مديره و يا كارمندان شركت تفويض كند. اختيارات و وظايف مديرعامل شامل موارد زير نيز مي باشد:

الف) استخدام، نصب، عزل، ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و برقراري فوق العاده هاي كاركنان و بطور كلي اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي و آموزش كاركنان شركت طبق مقررات و آيين نامه هاي مربوط.

ب)   باز كردن حساب و پرداخت و دريافت وجوه نزد بانكها و مؤسسات مالي كشور طبق قوانين و مقررات جاري كشور. در اين موارد با امضاي مديرعامل و امضاي يكي از اعضاي عالي رتبه شركت ترجيحاً مدير مالي عمل خواهد شد. مديرعامل و عضو منتخب هيأت مديره مي توانند حق امضاي خود را به هر يك از كارمندان شركت به تشخيص و مسئوليت خود واگذار نمايند.

ج)   تعيين امضاهاي مجاز و تعهدآور براي شركت.

د)    تعيين وظائف و حدود اختيارات و مسئوليتهاي واحدهاي مختلف شركت در حدود تشكيلات و سازمان كلي شركت.

هـ) اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شركت و شركتهاي فرعي و وابسته و بازرسي در كليه امور شركت و شعب و نمايندگيها و مؤسسات تابعه شركت.

 

ماده 14- حق امضاء:

الف) كليه قراردادها و اسناد مالي كه مستلزم قبول تعهد و يا واگذاري حقي از طرف شركت باشد با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره كه بر حسب مورد از طرف هيأت مديره تعيين خواهد شد، معتبر ميباشد. مديرعامل و عضو صاحب امضاء هر يك مي توانند حق امضاي خود را به كارمندان شركت به تشخيص و مسئوليت خود پس از اطلاع هيأت مديره واگذار نمايند.

ب)   مكاتبات و ساير اوراق مربوط به امور اداري و مالي و پرسنلي و جاري غير بند (الف) فوق شركت با امضاي مدير عامل و يا كساني كه از طرف او حق امضاء دارند صادر مي شود. مدير عامل مي تواند حق امضاي خود را به تشخيص و مسئوليت خود به كاركنان شركت واگذار نمايد.

ج)   نوع قراردادها و اسناد مكاتبات و اوراقي كه طبق بند (الف) و بند (ب) اين ماده بايد به امضاء برسد به موجب مقررات و دستورالعملهائي كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد تعيين و مشخص خواهد شد.

 

ماده 15- بازرس:

بازرس قانوني شركت طبق قوانين و مقررات جاري كشور انتخاب خواهد شد.

 

ماده 16- وظايف بازرس:

وظايف بازرس به قرار زير مي باشد:

الف) تطبيق عمليات شركت با برنامه و بودجه مصوب.

ب)   رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آنها با دفاتر شركت و تهيه گزارش عمليات شركت براي تقديم به مجمع عمومي. گزارش مزبور بايد لااقل بيست(20) روز قبل از جلسه مجمع عمومي كه در خرداد ماه هر سال تشكيل مي شود نسخه اي به رئيس هيأت مديره و نسخه ديگري به مدير عامل تسليم شود كه به ضميمه گزارش هيأت مديره با ترازنامه و حساب سود و زيان شركت به مجمع عمومي تقديم گردد.

ج)   مطالعه گزارش ساليانه هيأت مديره و اظهارنظر نسبت به مندرجات آن.

د)   بازرس موظف است در هر مورد كه لازم باشد مراتب را به هيأت مديره و مجمع عمومي كتباً گزارش دهد.

 

ماده 17 – حدود اختيارات بازرس:

الف)بازرس حق مراجعه به كليه دفاتر و اسناد و مدارك و قراردادهاي شركت را دارد.

ب)  بازرس مي تواند نظريات خود را به رئيس هيأت مديره و يا مدير عامل اطلاع دهد و از مدير عامل بخواهد اطلاعات  و مدارك را در اختيار وي بگذارد.

ج)   اجراي وظائف بازرس كه بر طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده نبايد به هيچوجه مانع جريان عادي كار شركت گردد.

 

فصل چهارم - ترازنامه و حساب سود و زيان

 

ماده 18-  سال مالي:

سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع مي شود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد و كليه دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته مي شود. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش هيأت مديره بايد لااقل سي (30) روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي تهيه و به بازرسان تسليم شود.

 

ماده 19- ترازنامه:

در ترازنامه اقلام دارائي شركت به بهاي خريد يا تمام شده پس از استهلاك منظور مي شود. مطالبات مشكوك به ارزش احتمالي روز تنظيم ترازنامه احتساب مي گردد. اقلام سوخت شده نبايد جزو دارائي شركت منظور شود.

 

ماده 20- استهلاك، ذخيره عمومي و اندوخته ها:

ميزان استهلاك نسبت به انواع داراييهاي شركت همچنين ميزان ذخيره عمومي و اندوخته هاي ديگر شركت تابع مقررات قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران خواهد بود.

 

فصل پنجم- ساير مقررات

 

ماده 21 – مقررات و آيين نامه هاي شركت و تأمين رفاه كاركنان آن:

 

الف) شركت طبق قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران از كليه مزايا و معافيتهائي كه در قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مقرر گرديده است برخوردار مي باشد.

ب)   معاملات و قراردادهاي شركت به موجب آيين نامه معاملات شركت ملي نفت ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود.

ج)   آيين نامه ها و مقررات اداري، استخدامي، بازنشستگي و پس انداز، مالي، فني، مهندسي، حسابداري و حسابرسي و معاملات و ساير آيين نامه ها و مقررات شركت ملي گاز ايران در شركت لازم الاجراء است. در مواردي كه براي حسن انجام امور شركت آيين نامه ها و مقررات خاصي مورد نياز باشد و يا آيين نامه ها و مقررات شركت ملي گاز ايران قابل انطباق با احتياجات شركت نباشد هيأت مديره مي تواند موضوع را بررسي و پيشنهادات لازم را جهت اخذ تصميم به مجمع عمومي تقديم نمايد.

د)    شركت در تهيه مسكن و تأمين رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفريحات سالم كاركنان خود و كمكهاي اجتماعي به آنان و حفاظت آنان در مقابل حوادث اهتمام بعمل خواهد آورد.

 

ماده 22- موارد پيش بيني نشده:

مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نگرديده طبق قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران يا قانون تجارت و اصلاحيه هاي آن عمل خواهد شد.

 

ماده 23- تصويب اساسنامه:

اين اساسنامه كه مشتمل بر (23) ماده و (1) تبصره مي باشد در تاريخ 8/6/1377 در اولين جلسه مجمع عمومي شركت به تصويب رسيد.

 

اصلاحيه مورخه 12/4/1380 مجمع عمومي فوق العاده

 

1-  نام شركت از گاز شيراز (سهامي خاص) به شركت پالايش گاز پارسيان (سهامي خاص) تغيير و ماده (1) اساسنامه اصلاح گرديد.

2-  مركز اصلي شركت از شهرستان تهران به شهرستان شيراز تغيير يافت و ماده (2) اساسنامه اصلاح گرديد.

3-   موضوع شركت بشرح ذيل مورد تغيير قرار گرفت و ماده (5) اساسنامه اصلاح گرديد.

ماده 5- موضوع شركت

موضوع شركت عبارت است از:

الف)خريد و يا تهيه و بعمل آوردن گاز طبيعي از واحدهاي توليد و تأمين گاز و يا هر عرضه كننده مجاز ديگر اعم از گازهاي منابع مستقل گازي يا گازهاي همراه و يا گازهاي ساير منابع.

ب ) فرآورش گاز و تبديل آن به محصول اصلي گاز طبيعي و فرآورده هاي جانبي از قبيل مايعات استحصالي و گوگرد و هر گوگرد هر نوع مشتقات مربوط و همچنين توليد انواع فرآورده از منشاء گاز طبيعي.

ج  ) عرضه، فروش و يا حق العمل كاري گاز فرآورش شده و محصولات جانبي و هرنوع مشتقات مربوط.

د  ) بهره برداري، حفظ، تعمير و نگهداري كليه دستگاهها و ماشين آلات تصفيه گاز، فرآورده و تأسيسات تصفيه آب، برق و بخار، خدمات وابسته و نيز وسايل و تجهيزات و ادوات آزمايشگاهي، تأسيسات و ساختمانهاي پالايشگاه و تأسيسات ساختمانهاي پالايشگاه و تأسيسات زيربنائي همچنين مخازن و تأسيسات بندري.

هـ ) تهيه، تنظيم و اجراء برنامه هاي تعميرات به خصوص تعميرات دوره اي و اساسي.

و )  مراقبت و اهتمام لازم براي توسعه و پيشرفت صنعت پالايش گاز و صنايع وابسته به آن از لحاظ علمي، فني و اقتصادي.

ز )  اهتمام و كوشش بمنظور ارتقاء سطح دانش و معلومات تخصصي نيروي انساني در جهت توسعه امر صنعت پالايش و افزايش بهره وري نيروي انساني.

ح  ) مطالعه، تهيه و تنظيم و اجراي هرگونه پروژه تكميلي، توسعه، بازسازي و بهسازي بمنظور ارتقاء كمي و كيفي عمليات شركت و متبوع نمودن فرآورده ها در چهارچوب بودجه هاي مصوب.

ط ) كوشش مداوم در جهت توسعه و پيشرفت فعاليتهاي شركت و اهتمام در به حداقل رسانيدن وابستگي شركت به فن آوري و تخصص خارجي با تأكيد بر استفاده از منابع و تجهيزات داخلي.

ي)  رعايت استانداردهاي بين المللي و ملي و استانداردهاي صنعت گاز ايران در همه زمينه ها و كوشش در جهت بهبود و كيفيت سيستم و محصول از طريق اعمال مديريت و تضمين كيفيت جامع و اجراي برنامه هاي بازرسي فني و ايمني.

ك ) انجام هرگونه اقدام ديگري كه در جهت وظائف اصلي شركت، به تشخيص مجمع عمومي ضروري تشخيص داده شود.

4- بند ‹‹ط›› ماده (8 ) اساسنامه بشرح ذيل مورد اصلاح قرار گرفت:

بند ‹‹ ط›› ماده 8- دبير هيأت مديره شركت ملي گاز دبير مجمع عمومي شركت محسوب مي گردد. در غياب وي مجمع عمومي يك نفر را به پيشنهاد رئيس جلسه به سمت دبير مجمع عمومي انتخاب مي نمايد.

 

      5- بند ‹‹الف›› ماده (10) اساسنامه بشرح ذيل اصلاح گرديد:

بند ‹‹ الف›› ماده 10- هيأت مد يره از سه عضو اصلي شامل يك نفر رئيس هيأت مديره، يك نفر مديرعامل و يك نفر ديگر از مديران شركت تشكيل مي شود. دو نفر ديگر نيز بعنوان اعضاء علي البدل انتخاب مي گردند كه در غياب اعضاء اصلي در جلسه حضور يابند. كليه اعضاء اصلي و علي البدل به تصميم مجمع عمومي و با حكم مدير عامل شركت ملي گاز ايران منصوب مي گردند.

6- بند ‹‹هـ›› ماده (12) اساسنامه بشرح ذيل اصلاح گرديد:

بند ‹‹ هـ ›› ماده 12- اتخاذ تصميم در مورد معاملات و قراردادها طبق مقررات مربوط به معاملات شركت ملي گاز و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت تصويب.

 

 

 

اصلاحيه مورخه 20/5/1383 مجمع عمومي فوق العاده

 

4- ماده (5) بشرح زير اصلاح گردد.

1-1-      در سطر سوم بند ‹‹ د ›› قبل از واژه ‹‹تأسيسات›› واژه ‹‹ ساير›› اضافه گردد و واژگان ‹‹ و ساختمانهاي پالايشگاه›› نيز از سطر آخر اين بند حذف شود.

1-2-      بند هاي ‹‹ و، ز، ط، ي›› از ذيل اين ماده حذف و به ترتيب با شماره هاي ‹‹ ن، س، ع، ف›› به ذيل ماده 6 اضافه شوند و بدينترتيب شماره بند ‹‹ ح ›› به ‹‹ و›› تغيير يابد.

در بند ‹‹ ي›› حرف ‹‹ و›› از قبل از عبارت ‹‹ كيفيت سيستم›› حذف و عبارت ‹‹ اعمال مديريت›› به عبارت ‹‹ اعمال نظام مديريت›› اصلاح گردد.

1-3-      عبارت ‹‹ صدور انواع محصولات و مشتقات گازي به خارج از كشور بمنظور فروش با رعايت قوانين و مقررات›› بعنوان بند ‹‹ز›› به ماده (5) اضافه و شماره ‹‹ ك›› به ‹‹ح›› تغيير يابد.

5-                 ماده (6) بشرح زير اصلاح گردد.

2-1- در بند ‹‹الف›› بعد از واژه اجرائي، عبارت ‹‹ در داخل و خارج كشور›› اضافه گردد.

2-2- در بند ‹‹ ب ›› بعد از عبارات ‹‹ تدارك كليه اقلام مورد نياز›› عبارت ‹‹ از داخل و خارج كشور ›› درج گردد..

2-3- عبارت ‹‹ و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه›› به انتهاي بند ‹‹ ط›› اضافه گردد.

2-4- واژه ‹‹ سرمايه گذاري و ›› به ابتداي بند ‹‹ ل ›› اضافه گردد.

2-5- در بند ‹‹ م ›› ماده 6 بعد از عبارت ‹‹ مأموريتهاي اداري و آموزشي ›› عبارت ‹‹ در داخل و خارج از كشور›› قيد شود.

2-6- عبارت زير بعنوان بند ‹‹ ص ›› به ذيل ماده 6 اضافه گردد.

        ‹‹ تصدي هر نوع عمل بازرگاني مربوط به تهيه و بعمل آوردن و صدور و فروش انواع گاز و مشتقات آن››

2-7- عبارت زير بعنوان بند ‹‹ ق›› به ذيل ماده 6 اضافه و شماره بند ‹‹ ن›› موجود به حرف ‹‹ر›› تبديل گردد.

‹‹ اهتمام لازم در نهادينه سازي نظام پژوهشي و ايجاد و تحكيم رابطه با مراكز علمي و تحقيقاتي بمنظور دستيابي به نوآوري و پياده سازي آنها در جهت رفع نيازهاي شركت››

3- در ماده (8) اصلاحات زير اعمال گردد.

3-1- در بند ‹‹ ج ››، عبارت ‹‹ در مهر ماه ›› به عبارت ‹‹ تا پايان مهرماه ›› اصلاح گردد.

3-2- در تبصره بند ‹‹ ج ››، بعد از واژه ‹‹ رئيس›› عبارت ‹‹ و يا نايب رئيس›› اضافه و عبارت ‹‹ و يا مديرعامل شركت ›› حذف گردد.  

3-3- متن بند ‹‹ د ›› حذف و بهمين ترتيب شماره ساير بندها اصلاح گردد.

3-4- در سطر اول بند ‹‹ و ›› عبارت ‹‹ و يا نايب رئيس ›› و در سطر دوم عبارت ‹‹ و نايب رئيس ›› به دنبال واژه ‹‹ رئيس ›› درج و اضافه گردد.

3-5- متن بند ‹‹ ط›› حذف و بجاي آن عبارت ‹‹ دبير (منشي) مجمع عمومي توسط مجمع عمومي انتخاب مي گردد›› درج گردد.

 

 

4- در ماده 9 اصلاحات زير اعمال گردد.

4-1- در بند ‹‹ د ›› عبارت ‹‹ ، عزل و قبول استعفاي ›› به بعد از واژه
‹‹ انتخاب ›› اضافه گردد.

4-2- در بند ‹‹ ل ›› بجاي عبارت ‹‹ و عنداللزوم كسب مجوز از مراجع ذيربط›› حذف و بجاي آن عبارت ‹‹ با رعايت قوانين و مقررات كشور›› درج و جايگزين گردد.

4-3- عبارت ‹‹ تصويب فروش اموال غيرمنقول›› بعنوان بند ‹‹ م ›› به ماده 9 اضافه گردد و بدينترتيب شماره بند ‹‹ م ›› موجود به ‹‹ ن›› تغيير يابد.

5- اصلاحات زير در ماده 10 اعمال گردد.

5-1- متن بند ‹‹ الف›› حذف و بجاي آن متن زير درج گردد.

‹‹ هيأت مديره از سه يا پنج عضو اصلي تشكيل مي شود كه يك نفر از آنان رئيس و يكنفر نايب رئيس هيأت مديره خواهند بود. مديرعامل از بين اعضاء اصلي انتخاب مي شود. مجمع عمومي مي تواند حداكثر تا دو نفر ديگر را بعنوان اعضاي علي البدل انتخاب نمايد تا به دعوت رئيس جلسه هيأت مديره در غياب اعضاي اصلي بجاي آنان در جلسات هيأت مديره انجام وظيفه نمايند. رئيس هيأت مديره مديرعامل و ساير اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره بنا به تصميم مجمع عمومي و حكم مدير عامل شركت ملي گاز ايران منصوب مي گردند.››

5-2- بند هاي ‹‹ د ›› و ‹‹ هـ ›› حذف شوند.

6- اصلاحات زير در ماده 11 اعمال گردد.

6-1- در بند ‹‹ ب ›› عبارت ‹‹ شامل رئيس هيأت مديره و يا مديرعامل بعنوان رئيس جلسه›› حذف شود. همچنين بجاي عبارت ‹‹ اكثريت آراء حاضرين جلسه›› عبارت ‹‹ حداقل سه رأي موافق›› درج گردد.

6-2- عبارت ‹‹ هر يك از حاضرين در جلسه ميتواند نظرات مخالف خود را در ذيل صورتجلسه درج كند ›› به انتهاي بند ‹‹ د ›› اضافه گردد.

7- در ماده 12 اصلاحات زير اعمال گردد.

7-1- در بند ‹‹ ب ›› واژه ‹‹ رسيدگي›› حذف و بجاي آن واژه ‹‹ تهيه ›› درج گردد.

7-2- عبارت ‹‹ تنظيم برنامه عمليات و توليد و تعميرات اساسي و ›› از بند

‹ د ›› حذف و به ابتداي بند ‹‹ ز›› اضافه گردد.

8-      در بند ‹‹ ب ›› ماده 13، بعد از عبارت ‹‹ بازكردن حساب›› واژگان

‹‹ ارزي و ريالي،›› و بعد از عبارت ‹‹ مؤسسات مالي ›› عبارت ‹‹ در داخل و خارج از›› اضافه گردد. همچنين عبارت ‹‹ مدير عامل و›› از سطر چهارم اين بند حذف گردد و پس از عبارت ‹‹ عضو منتخب هيأت مديره›› عبارت ‹‹ پس از تصويب هيأت مديره و نيز مديرعامل هر يك ›› اضافه و درج گردد.

9-      عبارت ‹‹ مديرعامل و ›› از سطر سوم بند ‹‹ الف›› ماده 14 حذف و پس از عبارت ‹‹ عضو صاحب امضاء›› عبارت ‹‹ پس از تصويب هيأت مديره و نيز مديرعامل›› اضافه و درج گردد. همچنين عبارت ‹‹ پس از تصويب هيأت مديره›› از سطر آخر اين بند حذف گردد.

10-   متن بند ‹‹ د ›› از ذيل ماده 21 حذف و با اعمال تغييراتي بشرح زير بعنوان بند ‹‹ ي›› به ذيل ماده 12 اضافه گردد.

          عبارت ‹‹ شركت در›› از ابتدا، واژه ‹‹ خود›› از سطر دوم همچنين عبارت ‹‹ اهتمام بعمل خواهد آورد›› از انتهاي بند ‹‹ د›› حذف و عبارت ‹‹ اهتمام در تمهيد شرايط لازم جهت ›› به ابتداي اين بند اضافه گردد.

  

 

 

 

 

پالايشگاه گاز پارسيان - حجم فايل: 2814611389/11/16 تعداد بازديد: 716
ارسال به دوستاننسخه قابل چاپبازگشت

 تعداد بينندگان سايت: 129,301  امروز: 1394/1/7
تمام حقوق اين سايت متعلق به حوزه مقاومت بسيج شرکت ملي گاز ايران مي باشد - مهرماه 1386- بهمن ماه 1389 هجري خورشيدي