بخش‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها
 • تقويت سازمان بسيج
 • بسمه تعالي

  معاونان وزير
  مديران عامل شرکتهاي اصلي و فرعي
  رؤساي واحدهاي ستادي

  به منظور پاسداري از آرمانهاي معمار کبير جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) و تحقق منويات مقام معظم رهبري در خصوص ضرورت تقويت سازمان بسيج و توسعه فرهنگ بسيجي، بعنوان يک راهبرد اساسي و مؤثر براي حفظ نظام و دفاع ازدستاوردهاي انقلاب اسلامي و در جهت اجرايي نمودن ماده ((2)) دستورالعمل ابلاغي فرمانده محترم کل قوا (مصوب 27/6/69) و تکاليف قانوني برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور (ماده 175 برنامه سوم و ماده 129 برنامه چهارم) مراتب ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد.


  بسمه تعالي

  معاونان وزير
  مديران عامل شرکتهاي اصلي و فرعي
  رؤساي واحدهاي ستادي

  به منظور پاسداري از آرمانهاي معمار کبير جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) و تحقق منويات مقام معظم رهبري در خصوص ضرورت تقويت سازمان بسيج و توسعه فرهنگ بسيجي، بعنوان يک راهبرد اساسي و مؤثر براي حفظ نظام و دفاع ازدستاوردهاي انقلاب اسلامي و در جهت اجرايي نمودن ماده ((2)) دستورالعمل ابلاغي فرمانده محترم کل قوا (مصوب 27/6/69) و تکاليف قانوني برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور (ماده 175 برنامه سوم و ماده 129 برنامه چهارم) مراتب ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

  1- پشتيباني از ماموريت هاي بسيج :
  1-1-
  امکانات و اعتبارات مورد نياز واحدهاي بسيج شامل فضا، تجهيزات اداري، خودرو و بودجه سالانه متناسب با برنامه ارائه شده از سوي فرماندهان حوزه/پايگاه تامين گردد.
  2-1- تمهيدات لازم به منظور توسعه کمي و کيفي آموزش بسيجيان و تقويت سازماندهي ها بويژه در بخش هاي فني و تخصصي و استفاده بهينه از سازماندهي مذکور جهت تداوم توليد و خدمات صنعت نفت در شرايط بحراني پيش بيني گردد.
  3-1- در مواقع فراخواني نيروهاي بسيجي جهت شرکت در ماوريتهاي رده هاي مقاومت بسيج، حسب تکاليف و مصوبات يکصد و شصت و پنجمين جلسه شورايعالي امنيت ملي همکاري و اقدام شود.
  4-1- هزينه هاي مرتبط بر فعاليت هاي نيروهاي پيمانکاري در رده هاي مقاومت بسيج در قالب اعتبارات حوزه/پايگاه منظور و حق الزحمه فوق العاده ماموريت يا اضافه کاري افراد مذکور در صورت شرکت در ماموريتهاي خاص (خارج از شهر و يا با توقف شبانه) با تاييد فرمانده حوزه/پايگاه از طريق شرکت پيمانکاري ذيربط پرداخت گردد.
  5-1- از آنجاييکه رسالت اصلي بسيج، گسترش فرهنگ و تفکر بسيجي در جامعه مي باشد و به يقين تعميم اين فرهنگ در تمامي شئون جامعه، تنها راه خروج از بن بست هاست. لذا همکاري و اهتمام همه مسئولان و مديران براي تحقق هدف مذکور ضروري است.

  2- تامين نيروي انساني مورد نياز بسيج :
   به منظور هماهنگي در نحوه استفاده از خدمات کارکنان مامور در سازمان بسيج وزارت نفت و فراهم آوردن تمهيدات لازم در تدوين رويه عمل مشترک و يکسان، نحوه استفاده از خدمات کارکنان در بسيج به شرح زير خواهد بود :
  1-2- کارکنان داوطلب هر يک از سازمانهاي تابعه صنعت نفت بنا به درخواست فرمانده بسيج وزارت نفت و پس از اخذ موافقت کتبي از مدير ذيربط به عنوان مامور در رده هاي مقاومت بسيج بصورت پاره وقت (حداکثر 3 ساعت در روز) و در موارد خاص بصورت تمام وقت انجام وظيفه مي نمايند.
  2-2- مدت ماموريت افراد بصورت تمام وقت به بسيج تا يکسال است و در صورت درخواست فرماندهان رده هاي مقاومت بسيج وزارت نفت و موافقت کتبي مدير ذيربط تا يکسال ديگر قابل تمديد مي باشد.
  تبصره : تعداد مامورين به صورت تمام وقت و يا پاره وقت بر اساس درخواست فرمانده بسيج وزارت نفت و تاييد معاونت نيروي انساني و مديريت مشخص مي شود.
  3-2- سمت سازماني کارکنان مامور تمام وقت تا پايان مدت ماموريت در مديريت مبدا حفظ و کارمند مامور عملاً در سمت سازماني خود تثبيت بوده و از کليه حقوق و مزاياي سمت سازماني خود در واحد مبدا برخوردار مي باشد.
  4-2- اعطاء ترفيع در صورت واجد شرايط شدن در دوران ماموريت به کارکنان مامور تمام وقت در     رده هاي مقاومت بسيج در چهارچوب ضوابط و مقررات مجري در صنعت نفت و در مقابل سمت سازماني واحد مبدا با اخذ موافقت از سرپرست واحد سازماني مبدا صورت مي گيرد. اعطاء معادل ريالي در طول ماموريت با رعايت ضوابط آن بلامانع است.
  5-2- پرداخت اضافه کاري به ماموران مذکور از بودجه اضافه کاري بسيج و حسب نظر فرمانده بسيج با رعايت سقف ساعات اضافه کاري در ماه قابل پرداخت مي باشد.
  6-2- انجام ارزيابي عملکرد سالانه و اضافه شايستگي مامورين تمام وقت خارج از سهميه واحد مبدا به عهده فرمانده رده مقاومت بسيج مربوط مي باشد.

  1386/9/3 شنبه


  مجری سایت : شرکت سیگما