تعريف بسيج
 • تعريف بسيج
 • بسيج، عبارت است از مجموعه‏اى كه در آن، پاكترين انسانها، فداكارترين و آماده‏به‏كارترين جوانان كشور، در راه اهداف عالى اين ملت و براى به كمال رساندن و به خوشبختى نائل كردنِ اين كشور، جمع شده‏اند.

  بسيج، عبارت است از تشكيلاتى كه در آن، افرادِ متفرّق و تنها، به يك مجموعه عظيم و منسجم و به يك گروه آگاه، متعهّد، بصير و بيناى به مسائل كشور و به نياز ملت، تبديل مى‏شوند؛ مجموعه‏اى كه دشمن را بيمناك و دوستان را اميدوار و خاطرشان را آسوده مى‏كند.


  بسيج، عبارت است از مجموعه‏اى كه در آن، پاكترين انسانها، فداكارترين و آماده‏به‏كارترين جوانان كشور، در راه اهداف عالى اين ملت و براى به كمال رساندن و به خوشبختى نائل كردنِ اين كشور، جمع شده‏اند.

  بسيج، عبارت است از تشكيلاتى كه در آن، افرادِ متفرّق و تنها، به يك مجموعه عظيم و منسجم و به يك گروه آگاه، متعهّد، بصير و بيناى به مسائل كشور و به نياز ملت، تبديل مى‏شوند؛ مجموعه‏اى كه دشمن را بيمناك و دوستان را اميدوار و خاطرشان را آسوده مى‏كند.

  1389/11/14 پنجشنبه


  مجری سایت : شرکت سیگما