قوانين و مقررات
 • قانون تشكيل بسيج
 • 1- بر اساس اصل 151 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مقتضاي ضرورت سازماني و پيروي از فرمان رهبر كبير انقلاب تشكيل ارتش بيست ميليوني درتاريخ 19/4/59 از سوي شوراي انقلاب تصويب و ابلاغ شد.

  2- فصل چهارم اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به بسيج اختصاص دارد كه وظايف بسيج در اين فصل، آموزش نظامي درحد توانايي دفاع از نظام و تماميت اراضي، تعليم و تربيت در زمينه هاي عقيدتي و سياسي سازماندهي اعضاي بسيج برشمرده شده است ...


  1- بر اساس اصل 151 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مقتضاي ضرورت سازماني و پيروي از فرمان رهبر كبير انقلاب تشكيل ارتش بيست ميليوني درتاريخ 19/4/59 از سوي شوراي انقلاب تصويب و ابلاغ شد.

  2- فصل چهارم اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به بسيج اختصاص دارد كه وظايف بسيج در اين فصل، آموزش نظامي درحد توانايي دفاع از نظام و تماميت اراضي، تعليم و تربيت در زمينه هاي عقيدتي و سياسي سازماندهي اعضاي بسيج برشمرده شده است.

  3- تبصره ماده 36 اساسنامه سپاه كليه فعاليتهاي گوناگون در زمينه آموزش نظامي و آماده سازي در بسيج را از كليه سازمانهاو ارگانها سلب نموده و در سپاه متمركز مي نمايد.

  4- در سال 1363 (به هنگام تصويب قانون نظام وظيفه عمومي) وزارت آموزش وپرورش موظف به همكاري با واحد بسيج درخصوص آموزشهايي كه زمينه ساز آمادگي دفاعي است شد و مجلس شوراي اسلامي بعضي دستگاههاي دولتي از جمله: نيروي انتظامي، سازمان بازرسي و نظارت برقيمت و توزيع كالا و خدمات را مجاز به استفاده ازنيروهاي بسيجي و تخصيص درصدي از سود حاصله و درآمدهاي ناشي از خدمات را درجهت تقويت وتوسعه بسيج نمود.

  5- درسال 1364 براساس مصوبه هيئت وزيران دستگاهها موظف شدند درهر نوبت 5% از كل كاركنان را جهت تعليمات نظامي در اختيار سپاه پاسدارا ن قرار دهند.

  6- درمواد 61 تا 64 مقررات استخدامي سپاه دوره هاي آموزش پرسنل بسيج عادي و فعال به دوره هاي عمومي مقدماتي، عمومي تكميلي تخصصي بسيج و دوره ياد آوري و حفظ و انسجام تقسيم شد.

  7- در بند 3 ماده 36 اساسنامه سپاه و در بند قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران سازماندهي ارتش بيست ميليوني به دو صورت گردانهاي عاشورا و گردانهاي الزهرا استوار كه درهر حوزه مقاومت يك گردان يا گروهان تشكيل مي شود.

  8- ارائه خدمت به نيروهاي بسيج: خدمات دهي به ايثار گران و بسيجيان در خط مشي هاي اساسي قانون برنامه پنجساله دوم اينچنين آمده است:

  تقويت و ترجيح ارزشهاي انقلاب اسلامي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات دولتي از طريق

  1-8) اولويت دادن به ايثارگران و خانواده شهداء ، آزادگان ، بسيجيان دراستفاده از تسهيلات بانكي، ثروت هاي ملي ومنابع طبيعي

  2-8) حمايت مادي و معنوي وقضايي از نيروهاي بسيجي و ايثار گر دركليه صحنه هاي انقلاب وجمهوري اسلامي ايران

  3-8) اولويت دادن به ايثار گران و بسيجيان دراستفاده از خدمات درماني بيمه هاي اجتماعي و مراقبت هاي پرشكي بنياد تعاون بسيج نيز از جمله مراكزي است كه در اهداف و ظايف آن خدمات دهي به بسيجيان در صدر قراردارد كه مي توان به موارد زير تاكيد داشت:

  الف) ايجاد فرهنگ تعاون و همكاري درميان بسيجيان وپشتيباني و هدايت آنها جهت استفاده از تسهيلات اقتصادي دولت

  ب) ارائه خدمات به بسيجيان درابعاد فرهنگي وهنري، علمي و آموزشي، مسكن، وام، مصرف و بهداشت و درمان

  به همين منظور شش موسسه دربنياد تعاون بسيج تاسيس شده است كه عبارتند از:

  - موسسه فرهنگي هنري رزمندگان اسلام

  - موسسه قرض الحسنه بسيجيان

  - موسسه تامين درمان بسيجيان

  - موسسه تامين مسكن بسيجيان

  - موسسه تامين اقلام مصرفي بسيجيان

  - موسسه خدمات علمي وآموزشي رزمندگان

  9- دسته بندي عضويتهاي بسيج عبارتند از: عادي (عموم اقشار معتقد قانون اساسي جمهوري اسامي ايران) و بسيجي فعال (داوطلبان واجد شرايط كه دوره هاي آموزشي را گذارنده وسازماندهي شده اند.)

  1389/11/14 پنجشنبه


  مجری سایت : شرکت سیگما