معاونت طرح و برنامه ريزي مالي
 • معاونت طرح و برنامه ريزي مالي حوزه
 •  

   

  نام معاونت

  طرح و برنامه ريزي مالي

  نام مسئول

  حسين عربزاده

  شرح وظايف معاونت

  جمع آوري اطلاعات و جمع بندي آنها

  بودجه بندي حوزه و پايگاههاي تابعه

  پرداخت وام از طريق سيستم جامع به پرسنل شركت ملي گاز در سطح شركت و صورت انطباق حسابهاي صندوق با شركتهاي تابعه و سيستم جامع

  جمع آوري موجودي و توزيع بين شركتها در خصوص اعتبار صندوق

  ارائه برنامه سالانه به پايگاهها تابعه و نظارت بر اجراي برنامه هاي ارائه شده

  دريافت گزارش از پايگاههاي تابعه و معاونتهاي حوزه و جمع بندي آنها

  واحدهاي زيرمجموعه

  -

  آدرس

  ساختمان مركزي شركت ملي گاز ايران - طبقه 5 پارتيشن 11

  تلفن

  84878271

  نمابر

  -

   


   

  نام معاونت

  طرح و برنامه ريزي مالي

  نام مسئول

  حسين عربزاده

  شرح وظايف معاونت

  جمع آوري اطلاعات و جمع بندي آنها

  بودجه بندي حوزه و پايگاههاي تابعه

  پرداخت وام از طريق سيستم جامع به پرسنل شركت ملي گاز در سطح شركت و صورت انطباق حسابهاي صندوق با شركتهاي تابعه و سيستم جامع

  جمع آوري موجودي و توزيع بين شركتها در خصوص اعتبار صندوق

  واحدهاي زيرمجموعه

  -

  آدرس

  ساختمان مركزي شركت ملي گاز ايران - طبقه 5 پارتيشن 11

  تلفن

  84878271

  نمابر

  -

   
  1390/8/21 شنبه


  مجری سایت : شرکت سیگما