معاونت پژوهش و توسعه
 • گزارش عملكرد معاونت علمي پژوهشي بسيج حوزه گاز در سال 1390
 • 1390/11/16 يكشنبه
 • آيين نامه تشكيل و فعاليت كانون هاي انديشه
 • آيين نامه تشكيل وفعاليت كانون هاي انديشه

  به منظور تحقق بخشي ازوظايف معاونت پژوهش و توسعه مركز مقاومت بسيج وزارت نفت ونوسازي شيوهاي مديريت بخش پژوهش وتوسعه ونيز پاسخگويي به نيازهاي صنعت نفت درزمينه هاي نرم افزاري وبا تاكيد بر اصل پژوهش محوري و انديشه ورزي به عنوان محور اساسي توسعه ، كانون هاي انديشه تشكيل مي گردند .


  آيين نامه تشكيل وفعاليت كانون هاي انديشه

     به منظورتحقق بخشي از وظايف معاونت پژوهش و توسعه ي مركز مقاومت بسيج وزارت نفت و نو سازي شيوه هاي مديريت بخش پژوهش و نيز پاسخ گويي به نياز هاي صنعت نفت در زمينه هاي نرم افزاري و يا تاكيد بر اصل پژوهش محوري و انديشه ورزي به عنوان محور اساسي توسعه كانون هاي انديشه تشكيل مي گردند.كانون ها جهت انجام وظايف پژوهشي و مطالعاتي خويش بر اساس مفاد آيين نامه ذيل فعاليت مي نمايند:
  ماده ي 1:
  هر كانون انديشه با توجه به حوزه هاي علمي مختلف فني (استخراج , توليد , بالايش , انتقال و توزيع نفت و گاز پترو شيمي و....)وغير فني (برنامه ريزي , اقتصاد انرزي , صنايع انساني , فرهنكي وغيره...)تشكيل مي گردد
  ماده 2:
  كانون انديشه مشكل از جمعي از متخصصان و صاحب نظران رشته يا رشته هاي مختلف علمي,تخصصي بوده كه به فعاليت فكري و نرم افزاري در همان رشته يا رشته ها مي پر دازند
  ماده3:
  كانون ها با توجه به موضوع مطروحه در دو شكل تخصصي وفرايندي تشكيل مي گردند.كانون هاي تخصصي تنها با حضور كار شناسان آن موضوع تشكيل گرديده و كانون هاي فرايندي بنا به شرايط موضوع با حضور كارشناسان و متخصصان رشته هاي مختلف مرتبط تشكيل مي گردند.
  ماده 4:
  هر يك از كانون هاي انديشه از حداقل 5 نفر عضو تشكيل مي كردد. نخستين جلسه با دعوت معاونت كانون واحد بژوهش وتوسعه ي ذيربط تشكيل مي كردد.
  ماده5:
  دبير كانون به بيشنهاد اعضاي كانون و با تاييد مسول معاونت /كانون/واحد مربوطه تعيين و مسئوليت چينش و تشكيل جلسات و تهيه ي صورت جلسات اجراي صحيح فرايند پژوهش وارايه  كزارش را بر عهده مي گيرد.
  ماده 6:
  جلسات عادي كانون هر هفته يك بار و جلسات فوق العاده بنا به تشخيص اعضاي آن كانون بر گزار مي شود.
  ماده 7:
  شرح وظايف كانون
     شناخت ، بررسي ، تحليل و اولويت بندي موضوعات
     تصميم گيري در خصوص موضوع مورد پژوهش در كانون(تعيين موضوع)
     ارسال موضوعات اولويت بندي شده در كانون به رده ي مربوطه (معاونت /كانون/واحد)
     تهيه ي برنامه ي زماني زمان بندي شده ي اجرايي جهت انجام پژوهش مصوب و ارايه ي آن به مسئولين مافوق
     انجام دقيق فرايند پژوهش و ارسال  به رده ي ما فوق جهت عملياتي كردن طرح مربوطه
     همكاري با ساير كانون ها و گروه ها به منظور تبادل آخرين يافته هاي علمي
     بيشنهاد اجراي نشست ها و گرد همايي هاي علمي و پژوهشي به معاونت / كانون/واحد پژوهش و توسعه ي رده ي مربوطه
     آرايه نظرات تخصصي ذر خصوص مو ضوعات ارجاعي از سوي رده ي ما فوق
  تبصره:
  خروجي هاي حاصل از فعاليت كانون با توجه به ماهيت طرح و همجنين شرايط موجود در خصوص ارايه ي آن بر اساس تصميمات كانون پژوهش و توسعه ي حوزه ي مربوطه و كسب مجوز از معاونت پژوهش و توسعه ي مركز مقاومت بسيج وزارت مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت.
  ماده8:
  خروجي نتايج پژوهش در اشكال ذيل جمع بندي و ارايه مي گردد:
  1.ارايه ي گزارش ها و نظريات تحليلي
  2.ارايه ي راهكار و بيشنهاد موثر در قالب هاي مختلف
  3.توليد فناوري در زمينه هاي بهينه سازي /مهندسي معكوس/ساخت و توليد تجهيزات و فرايند هاي جديد صنعتي

   

   

  1386/9/18 يكشنبه
 • اساسنامه ي معاونت پژوهش وتوسعه مركز مقاومت بسيج وزارت نفت
 • اساسنامه ي معاونت پژوهش وتوسعه مركز مقاومت بسيج وزارت نفت

  كليات :

  معاونت پژوهش و توسعه مركزبسيج وزارت نفت درراستاي پيروي ازفرامين مقام معظم رهبري وبه منظور تقويت و توسعه امر پژوهش درعرصه سازندگي ، جنبش نرم افزاري وتوليد علم ، شناسايي موضوعات وچالش هاي مبتلا به صنعت با تكيه برارزش ها وفرهنگ ايثار تشكيل گرديده است.


  اساسنامه ي معاونت پژوهش وتوسعه مركز مقاومت بسيج وزارت نفت

  كليات :

  معاونت پژوهش و توسعه مركزبسيج وزارت نفت درراستاي پيروي ازفرامين مقام معظم رهبري وبه منظور تقويت و توسعه امر پژوهش درعرصه سازندگي ، جنبش نرم افزاري وتوليد علم ، شناسايي موضوعات وچالش هاي مبتلا به صنعت با تكيه برارزش ها وفرهنگ ايثار تشكيل گرديده است.

  اهداف:
     بهره گيري از ظرفيت هاي موجود صنعت در راستاي بيشبرد جنبش نرم افزاري توسط مجموعه ي بسيج وزارت نفت
     توسعه ي توان مندي هاي علمي وپژوهشي بسيجيان صنعت نفت
     تعمق فرهنك بسيجي در حوزه هاي فني وتخصصي وزارت نفت
  وظايف:
     موضوع يابي وشناسايي جالش هاي علمي وتحقيقاتي صنعت نفت
     ارزيابي واولويت بندي موضوعات مطالعاتي وپژوهشي در سطح صنعت نفت
     تامين منابع مورد لزوم براي اجراي طرح هاي پژوهشي ومطالعاتي مصوب در سطح صنعت نفت
     ايجاد مخازن اطلاعاتي مربوط به متخصصان وصاحب نظران
  اركان:
     شوراي عالي پژوهش بسيح وزارت نفت
     معاونت پژوهش و توسعه ي مركز بسيج وزارت نفت
     كانون پژوهش وتوسعه ي حوزه هاي بسيج وزارت نفت
     واحد پژوهش وتوسعه بايگاه هاي بسيج وزارت نفت
  شوراي عالي بزوهش
  اين شورا متشكل از 7نفر عضو مي باشد كه به بيشنهاد معاونت پژوهش وتوسعه ي مركز بسيج وزارت نفت وتاييد فرمانده ي مركز براي مدت دوسال تعيين مي گردند
  تركيب:
     1)معاونت پژوهش وتوسعه ي مركز بسيج وزارت نفت رئيس شورا
     2)نائب رييس به انتخاب رييس شورا
     3)دبير شورابا انتخاب اعضا
  وظايف:
     تعيين سياست هاي كلان و راهبردي معاونت پژوهش و توسعه ي مركز بسيج وزارت نفت
     تدوين برنامه هاوتعيين اولويت هاي برنامه هاي معاونت و بشتيباني از برنامه ها
     بيشنهادوتدوين بودجه ي معاونت
     بيش بيني سازوكارهاي مناسب وضعيت هاي فوق العاده با رويكرد پژوهشي
     نظارت بر شكل كيري وسازماندهي كانون هاي پژوهش وتوسعه ي حوزه ها
     بررسي وارزيابي عملكرد كانون هاي پژوهش وتوسعه ي حوزه ها
     تصويب روش هاي اجرايي ووظايف كانون هاي پژوهشي و توسعه ي حوزه ها
     معاونت پژوهش و توسعه ي مركز بسيج وزارت نفت
  شرايط احراز:
     داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي
     تسلط به روش تحقيق وداشتن حداقل 5سال تجربه ي مفيد در امر پژوهش وتحقيقات
     تسلط به زبان انكليسي
     داشتن تجربه در امرمديريت وراهبري امر پژوهش وتحقيقات
  وظايف:
     نظارت وهدايت حوزه ها براي انجام هر جه بهتر امور مربوطه در جار جوب اساسنامه ضوابط و مقررات
     تنظيم و بيشنهاد بوجه ي سالانه و تفصيلي به فرماندهي مركز بسيج وزارت نفت
     تصويب طرح ها و مطالعات پژوهشي
     نظارت بر حسن اجراي طرح هاي پژوهشي
     ارايه ي گزارش عملكرد سالانه به فرماندهي
     بررسي وتاييد هزينه هاي پژوهشي و مطالعاتي مربوط به معاونت
     نظارت و ارزيابي عملكرد كانون پژوهش و توسعه ي حوزه ها
     بررسي و تاييد پيشنهادمعاون پژوهش و توسعه ي حوزه ها
     انجام امور مربوط به اداره ي معاونت پژوهش وتوسعه ي مركز بسيج وزارت نفت
     كانون پژوهش وتوسعه ي حوزه هاي بسيج وزارت نفت
  شرايط احراز:
     داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي
     آشنايي به روش تحقيق و حداقل3سال تجربه ي مفيد در امر پژوهش وتحقيقات
     آشنايي با زبان انكليسي
     داشتن توانايي سربرستي در امر هدايت و نظارت واحدهاي زير مجموعه
     داشتن حداقل 2سال سابقه ي كار در شركت مربوط به آن حوزه
  وظايف:
     برنامه ريزي,سازماندهي,كنترل,نظارت,هماهنگي وپيگيري بوجه ريزي وگزارش دهي فعاليت هاي كانون
     ارايه ي موضوعات پژوهشي به معاونت پژوهش و توسعه ي مركز بسيج وزارت نفت جهت تصويب
     مديريت طرح هاي پژوهشي
     شناسايي و تعيين اعضاي شوراي پژوهش حوزه
     فراهم نمودن زمينه هاي كسترش و توسعه ي همكاري هاي متخصصان درطرح و برنامه هاي بسيج
     فراهم آوردن كانون هاي انديشه در حوزه و بايگاه ها
     فراهم آوردن امكانات سخت افزاري و نرم افزاري
     ارايه ي گزارش نهايي پژوهش ها به فرماندهي حوزه و معاونت بزوهش و توسعه ي مركز بسيج وزارت نفت

  1386/9/18 يكشنبه
  بيشتر


  مجری سایت : شرکت سیگما