پايگاه‌هاي مقاومت تابعه
 • فعاليت پايگاههاي بسيج تابعه
 • در اين بخش گزارش فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته در پايگاههاي مقاومت بسيج تابعه حوزه مقاومت بسيج شركت ملي گاز ايران به تفكيك هر پايگاه درج مي گردد.

  جهت رويت گزارش هر پايگاه به لينك مربوطه در بخش كناري صفحه مراجعه فرماييد.


  در اين بخش گزارش فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته در پايگاههاي مقاومت بسيج تابعه حوزه مقاومت بسيج شركت ملي گاز ايران به تفكيك هر پايگاه درج مي گردد.

  جهت رويت گزارش هر پايگاه به لينك مربوطه در بخش كناري صفحه مراجعه فرماييد.

  1391/1/23 چهارشنبه


  مجری سایت : شرکت سیگما