سخن بزرگان
بسيج لشگر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولين تا آخرين امضاء نموده اند. حضرت امام خميني(ره) /  
 
1389/11/14 پنجشنبه


مجری سایت : شرکت سیگما