سخن بزرگان
در دنيايي که سلطه گري براي زورگويان يک امتياز محسوب مي شود و هيچ سازمان بين المللي نيست که مانع از تجاوز سلطه گران بشود، ملت ما بايد قادر به دفاع از خود باشد. آيت ا.. خامنه اي /  
 
1386/9/18 يكشنبه


مجری سایت : شرکت سیگما