شهيد تندگويان خراسان جنوبي
انتصاب مديرعامل شركت گاز استان خراسان جنوبي به عنوان عضو شوراي عالي بسيج مهندسين 

فرمانده سپاه انصارالرضا ( ع) استان خراسان جنوبي در حكمي حسن افتخاري ، مديرعامل شركت گاز استان خراسان جنوبي را به مدت سه سال بعنوان عضو شوراي عالي بسيج مهندسين و مسوول كارگروه انرژي بسيج مهندسين سپاه انصارالرضا (ع) استان منصوب كرد.

شايان ذكر است از وظايف كارگروه انرژي بسيج مهندسين تهيه و پيشنهاد طرحهاي خدمات علمي ، تخصصي و آموزشي ، تشكيل انجمن هاي تخصصي ، برآورد نيازهاي آموزشي ، شناسايي مراكز آموزشي ، پژوهشي و تحقيقاتي ، ارائه طرح ها و پيشنهاد جهت بهره گيري از آخرين فناوري و تكنولوژي و كمك به نهضت نرم افزاري كشور و ... مي باشد.

حكم صادره بشرح زير ميباشد:

 
1390/11/3 دوشنبه
عكس هاي مرتبط :
 


مجری سایت : شرکت سیگما