فرم
چک لیست کنترل مصرف گاز ساختمانهای اداری و عمومی
نام مرکز
نوع مرکز
نام رئیس مرکز
نوع فعالیت
تاریخ بازدید
ساعت بازدید
ممانعت از بازدید
آدرس
شماره تماس
ظرفیت کنتور
سریال کنتور
رقم کنتور
وسیله گرمایشی
درجه حرارات موتورخانه
درجه حرارت اتاقها
درجه حرارت راهرو ها
وضعیت سیستم گرمایش
سیستم کنترل درجه حرارت
عایق حرارتی
خاموش در ساعات غیر اداری
تهویه استاندارد بخاری
نصب وسایل اندازه گیری دما
تهویه موتورخانه
واحد فعال بعد از ساعت اداری
نوع فعالیت واحد فعال
ملاحظات
نام و نام خانوادگی مسئول خدمات اداری
تاریخ بازدید مسئول خدمات اداری
نام و نام خانوادگی مسئول تاسیسات
تاریخ بازدید مسئول تاسیسات
مسئول بازدید کننده
تاریخ مسئول بازدید کننده
نام و نام خانوادگی ناظر بازدید
تاریخ بازدید ناظر بازدید


مجری سایت : شرکت سیگما